Loading...
Стандарди и иновације

вести | 7. јул 2021.

Иновације мењају свет и подстичу развој, док стандарди представљају везу између иновација и тржишта. Укључивање у процесе стандардизације омогућава откривање потенцијалних прилика и лакши приступ тржишту, односно практичну примену резултата истраживања. Приликом формулисања позива за учешће у појединим пројектима препознат је значај стандардизације и зато одређени пројекти у свом наслову имају термин „стандардардизација“. То значи да се при њиховом спровођењу очекује повезаност са постојећим или будућим стандардима.

Институт за стандардизацију Србије

Институт за стандардизацију Србије (ИСС) је једино национално тело за стандардизацију у Републици Србији. Делатност ИСС-а обухвата доношење српских стандарда и сродних докумената и друге послове који су повезани са стандардизацијом. ИСС је правни следбеник свих претходних установа које су се бавиле стандардизацијом на овим просторима. Прва од њих био је Југословенски национални комитет за нормализацију, формиран далеке 1934. године у тадашњој Краљевини Југославији. Данас је ИСС јавна непрофитна установа, која представља нашу земљу у међународним и европским организацијама за стандардизацију.

Поред пуноправног чланства у Међународној организацији за стандардизацију (ISO), Међународној електротехничкој комисији (IEC), Европском комитету за стандардизацију (CEN), Европском комитету за електротехничку стандардизацију (CENELEC) и Међународном сиситему за испитивање усаглашености и сертификацију (IECEE), ИСС има потписан Меморандум о разумевању са Европским институтом за телекомуникационе стандарде (ETSI).

Српске стандарде доносе комисије за стандарде и сродна документа. Тренутно има око 160 активних комисија за стандарде, у којима је волонтерски ангажовано више од 1.500 домаћих стручњака из различитих области. Примена стандарда и сродних докумената је добровољна, осим оних на које се позивају технички прописи. У ИСС-у се, поред српских стандарда, који носе ознаку SRPS, могу набавити и међународни стандарди (ISO и IEC), као и национални стандарди земаља са којима ИСС има закључен уговор о сарадњи: DIN (немачки), BS (британски), ГОСТ (руски), ASTM (амерички) и BAS (босански стандарди).
Поред продаје стандарда, ИСС врши едукацију (организовање семинара и вебинара), превођење и тумачење стандарда, сертификацију система менаџмента квалитетом, као и друге услуге у вези са стандардизацијом.

О вези између стандарда и иновација било је речи на XXVI скупу Трендови развоја: „Иновације у модерном образовању“, одржаном у фебруару 2020. године. Представнице ИСС-а: Јелена Божовић, Снежана Лилић и Јелена Скоковић презентовале су рад под називом „Стандарди као подршка иновацијама“, са циљем подизања свести у високошколским установама о значају стандарда за развој научних пројеката.

Оне су навеле да је увођење иновација кључни фактор за одрживи развој и да стандарди представљају алате који могу допринети широј примени иновација на глобалном нивоу. „Подршка коју стандарди и сродни документи пружају иновацијама јесте међусобно разумевање, могућност усклађивања нових технологија, производа и услуга са законским регулативама, обезбеђивање квалитета и безбедности нових производа и услуга и промовисање безбедности и заштите животне средине. Поред тога, стандарди обезбеђују подршку приликом стварања нових тржишта, олакшавају трговину и омогућавају препознатљивост новог производа на тржишту.“ Успостављањем „заједничког језика“ у одређеној области кроз усаглашену терминологију постиже се недвосмислена комуникација и преношење знања између свих заинтересованих страна. Пример за то је стандард SRPS ISO 56000, Менаџмент иновацијама – Основе и речник.

Стандарди у области менаџмента пројектима

Само месец дана након објављивања нове верзије међународног стандарда ISO 21500, који даје упутство за менаџмент пројектима, ИСС је објавио целокупну серију српских стандарда из ове области, применљиву у свакој организацији, без обзира на сложеност, величину или трајање пројекта, програма или портфолија.

Менаџмент пројектом подразумева примену знања, вештина, алата и техника на пројектне активности, како би се испунили сви захтеви пројекта. У сарадњи са Агенцијом за консалтинг и управљање пројектима, Институт организује вебинар „Менаџмент пројектима – добра пракса у примени стандарда SRPS ISO 21500:2021 и SRPS ISO 21502:2021”, који је усклађен са захтевима ревидираних стандарда из ове области.

Полазници вебинара биће упознати са решењима које нуде нови ISO стандарди и најбоља светска пракса. Вебинар, између осталог, нуди одговор на питања како стандарди помажу да се повећа успешност пројеката и како се могу стандардизовати сви пројекти у једној организацији.

Детаљније о овој обуци можете прочитати на следећем линку.

Актуелно