Loading...

Водич за пријављивање у категорији „Иновативно село“

Право учешћа на НТИ имају тимови састављени од најмање 3 (три) представника истог или различитих села (месних заједница), и то физичких и/или правних лица. Чланови тима требају да имају пребивалиште на територији села, а правна лица седиште. Свако село може бити представљено са випе тимова.

Категорија ИНОВАТИВНО СЕЛО предвиђена је за тимове код којих је бар један члан тима овлашћени представник удружења/предузећа или газдинства.

Врсте делатности које могу да учествују у категорији су:

  • Пољопривреда
  • Туризам
  • Спорт
  • Рукотворине
  • Етно-завичајне збирке
  • Салаши
  • Остало (Информационо-комуникационе технологије, Индустрија)

Лични подаци такмичара неопходни су ради провере веродостојности унетих података. Сваки члан тима дужан је да наведе број личне карте. Сви чланови тима морају имати пребивалиште на територији села (месне заједнице), које учествује на такмичењу. Један такмичар (члан тима) може бити члан само једног тима.

Тим има могућност да повећава број чланова и током Такмичења. Све накнадне промене у тиму биће посебно разматране, и уколико Организациони тим НТИ процени да постоји оправданост, то ће том тиму бити и омогућено.

Организациони тим НТИ неће арбитрирати у случајевима расформирања тимa и такав ће бити елиминисан с Такмичења. Организациони тим НТИ неће арбитрирати ни у случајевима кад постоји неспоразум међу члановима тима у вези са било којим питањем, укључујући и начин расподеле освојене награде на овом такмичењу.

У случају да било ко са стране упути притужбу Организационом тиму НТИ или некој од партнерских институција – Организатора НТИ (МНТРИ, ПКС, РТС, као и ТМФ и ФТН као институција одакле је Организациони тим НТИ) на било коју пријаву (по питању интелектуалне својине и слично), Организациони тим НТИ ће ту примедбу приложити уз све друге документе сваком следећем рецензенту или члану жирија без додатних коментара и неће се мешати у рецензентски процес. Исту примедбу Организациони тим НТИ ће послати и Такмичарском тиму који може да да одговор на њу, а тај одговор ће бити прослеђен и онима који су дали примедбу и рецензентима/члановима жирија. Уколико се таква преписка даље настави, процедура остаје иста: без икаквих примедби и коментара она ће бити прослеђена рецензентима/члановима жирија.

I ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Тимови пријављују учешће попуњавањем ЕЛЕКТРОНСКОГ ФОРМУЛАРА (доступног током рока за пријаву).

Рок за пријаву тимова је 5. мај 2024.

Пријављивање за учешће нa Такмичењу подразумева попуњавање електронског обрасца, који садржи:
– Податке о селу (месној заједници) (назив, општина). Назив села мора бити написан ћириличним писмом
– Податке о члановима тима, који представља село. Регистрацију учесника подразумева уписивање података за вођу тима, као и за преостале чланове тима. За вођу тима уносе се: име и презиме, имејл, контакт телефон, адреса и број личне карте. За све остале чланове тима уносе се само име, презиме и број личне карте. Организациони тим НТИ има право да телефоном провери пријављене чланове тима.
– Навођење податка о компанији, породичном газдинству или удружењима, који су преко својих представника укључени у тим.

Непотпуне или неблаговремене Пријаве, као и пријаве које су послате поштом или на било који други начин, а који није предвиђен Правилима, неће бити узете у разматрање од стране Организационог тима НТИ. Органициони тим НТИ дужан је да обавести тимове да ли су поднете пријаве потпуне.
Након успешно обављене пријаве сваки такмичарски тим добија обавештење (потврду) о успешној регистрацији на и-мејл који је тим пријавио при регистрацији учесника. У случају непримања и-мејла у разумном року, тим би требало да контактира Организациони тим НТИ на office@inovacija.org.

II НАГРАДЕ

Предвиђене су новчане и материјалне награде, које ће бити дефинисане током одвијања такмичења.

III КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се одвија пре свега путем и-мејла.
Контакт и-мејл адреса Такмичења је office@inovacija.org, а контакт особa је Владимир Никић.

РЕЗУЛТАТИ за све круговe НТИ биће објављени на интернет сајту www.inovacija.org, а тимови ће добити обавештење и и-мејлом. Уколико се предати документи оцењују по више критеријума, уз коначну ранг листу биће објављена и ранг листа по сваком од тих критеријума за све такмичарске тимове који не настављају такмичење од тог тренутка. Тренутни међусобни ранг тимова који настављају такмичење неће се објавити, еда таква информација не би утицала на даљи процес рецензирања као и на мотивацију лошије пласираних тимова да наставе такмичење (увек даље пролази онолико тимова колико гарантује да сваки од њих и даље има шансе да се пласира у наредни круг такмичења). Након завршетка НТИ, тим ће добити све оцене и пласман по круговима рецензирања.

Такмичарски тимови могу се информисати о корацима који их чекају током Такмичења коришћењем Календара активности који је, такође, на интернет сајту www.inovacija.org. Препоручује се редовно праћење интернет сајта, најмање два пута недељно.

Најбитније активности током НТИ јесу праћење тренинга и предаја тражених докумената, као и консултације током њихове израде. О сваком оваквом кораку обавештење ће слати задужена контакт особа Организационог тима НТИ на званичну имејл адресу тима.

Због непредвидљивости развоја ситуације у држави и свету због тренутне пандемије, све активности у оквиру НТИ подложне су преиспитивању и промени, без промене суштине самог Tакмичења и процеса обуке и рангирања.

IV ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТИМОВА

Очување поверљивости прикупљених информација током Такмичења је од превасходне важности за Организациони тим НТИ.

Организациони тим НТИ је предузео све неопходне мере заштите права интелектуалне својине учесника и свих који буду имали увида у било какав документ који такмичари предају на увид, консултације или оцену, у виду обавезе потписивања одговарајућих уговора о чувању и поверљивости информација. Организациони тим НТИ је у обавези чувања свих потписаних уговора.

Организациони тим НТИ не сноси одговорност уколико неки од такмичара повреди права интелектуалне својине правних и физичких лица која нису учесници овог Такмичења. Уколико до тога дође, све заинтересоване стране упутићемо на званичне судске инстанце, уз пружање увида Такмичарима у све материјале које добијемо од трећих лица у којима се оспорава њихова иновација.

V ТОК ТАКМИЧЕЊА

Такмичење је организовано у неколико сегмената:
– Припрема
– Рурални развој
– Израда акционог плана
– Промоција
– Финале

ПРИПРЕМА је сегмент такмичења намењен стицању знања неопходних за учешће на Такмичењу. У овој фази такмичари ће бити информисани о свим активностима и упознати са формуларима које ће попуњавати током такмичења.

Едукација ће бити спроведена кроз организовање различитих тренинга* , као и кроз консултације са највећим експертима из предвиђене области развоја села.
* Све обуке ће се организовати преко интернета. Присуство обукама је опционо и такмичарима је остављено да процене да ли су им обуке неопходне.

РУРАЛНИ РАЗВОЈ је сегмент током ког такмичари добијају основна знања о могућим правцима развоја села, уз бројне успешне примере. Тимови ће на основу добијених знања израдити АКЦИОНИ ПЛАН развоја села, који ће се потом оцењивати.

ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА подразумева обуку током које ће тимови добити прецизне инструкције, на основу којих ће бити у стању да самостално израде АКЦИОНИ ПЛАН развоја села, који ће се потом оцењивати.

ПРОМОЦИЈА је део такмичења током ког се такмичари фокусирају на што боље представљање свог села (месне заједнице), са циљем привредног развоја и доласка до инвеститора. Током обука такмичари ће научити основе е-пословања и брендирања, начине на који могу да израде или унапреде постојећи вебсајт, произведу квалитетне материјале (текстови, фото, видео), управљање наступом у друштвеним мрежама и тако даље.

ФИНАЛЕ такмичења се организује за првих шест тимова, са најбоље оцењеним акционим плановима. Начин реализације финала биће утврђен током такмичења, о чему ће сви учесници бити благовремено обавештени.
Детаљан распоред активности такмичења биће објављени у календару Такмичења на сајту www.inovacija.org.

VI ОЦЕЊИВАЊЕ

1.круг – Оцена Акционог плана и промоције – оцењује се квалитет израђеног плана и онлајн промотивне активности
Формулар АКЦИОНОГ ПЛАНА се вреднује по сваком од задатих критеријума (реално сагледано тренутно стање, објективно описани ризици, одрживост итд). Бодови који се додељују за промоцију се добијају анализом вебсајта намењеног промоцији села (месне заједнице), креираног садржаја (текстуални, видео, фото), промоција на друштвеним мрежама итд. Збрајањем оцена рецензирања акционог плана и оцена промотивних активности се формира ранг листа, с тим да оцена акционог плана утиче на финални број поена са 70%, док онлајн промоција утиче максимално са 30%.
3.круг: Финале
У финалу такмичења, стручни жири бира најиновативније село на основу видео прилога, одговора на питања и пласмана пре финала. Број чланова жирија је 6, а иновацију излаже трочлани тим. Сваки члан тима одговара на тачно два питања жирија.

VII ПРАВА ТАКМИЧАРА

Тимови из обе категорије остварују права ТОКОМ трајања Такмичења на:
– редовно обавештавaње о терминима, догађајима, документима од стране Организационог тима НТИ
– професионалну комуникацију од стране Организационог тима НТИ
– бесплатну едукацију путем тренинга
– бесплатне консултације током Такмичења
– исплату награда (уколико тим испуни услове)
– бесплатну промоцију тима/иновативног пословања.

Тимови остварују права НАКОН трајања Такмичења на:
– бесплатну промоцију села (месне заједнице)
– стручну помоћ након Такмичења.

VIII ОБАВЕЗЕ ТАКМИЧАРСКИХ ТИМОВА

Организациони тим НТИ није у могућности да надокнади било какве трошкове такмичара.
ОБАВЕЗА ТИМОВА је поштовање рокова и задатих активности током трајања Такмичења:
– Гаранција истинитости личних и пословних података
– Предаја докумената израђени током такмичења:
1. круг – Пријава за учешће на такмичење
2. круг – Акциони план, развијен вебсајт
3. круг – Снимање двоминутне репортаже и учешће у финалу

ОБАВЕЗА СВИХ ТИМОВА КОЈИ ДОБИЈУ НОВЧАНУ НАГРАДУ јесте да у периоду од 3 годинe у сваком интервјуу, рекламном материјалу и веб сајту у ком помињу иновативно село које је добило награду, напомену да су учествовали и добили награду Такмичења за најбољу технолошку иновацију.

Детаљан временски оквир свих активности биће дат у Календару активности за категорију Иновативно село.

Организациони тим НТИ задржава право да прави ситније измене у календару и начину извођења активности, у складу с развојем ситуације у вези с пандемијом или другим дешавањима у земљи.

Актуелно