Loading...

Еула

Услови учешћа на Такмичењу за најбољу технолошку иновацију 2021

 

Такмичар

Под Такмичаром ce подразумева такмичарски тим искључиво у саставу који је наведен у Пријави која је поднесена путем Web портала www.inovacija.org.

Правилима Такмичења остављена је могућност проширења и смањења такмичарског тима у току Такмичења, као и измене личних података за сваког члана тима (промена адресе становања, email адресе, итд). Проширењем и смањењем такмичарског тима права и обавезе Такмичара наведенa овим условима остају истa.

У току трајања Такмичења Такмичар не сме смањивати број чланова свог тима испод минималног, одређеног правилима Такмичења, осим настанком смртног случаја једног од припадника такмичарског тима. Смањење броја чланова такмичарског тима испод минималног, одређеног правилима Такмичења, осим наступањем случаја смрти, повлачи аутоматску дисквалификацију Такмичара, без обзира на постигнут пласман.

Организатор

Под Организатором се подразумева Организациони тим Такмичења сачињен од чланова који су потписали Уговор о тајности података пристиглих на Такмичење. Организациони тим може мењати број чланова у току самог Такмичења. Свака промена чланства организационог тима мора се потврдити уговором.

Овим се потврђује сагласност Такмичара са:

1)     Пријавом Такмичара

2)    Правима и обавезама Такмичара

3)     Процедуром рецензирања и наградним фондом

4)     Поверљивошћу и тајношћу добијених података и информација

5)     Поверљивошћу и тајношћу идентитета лица укључених непосредно или посредно у  Такмичење

6)     Едукативном помоћи

7)     Начином комуницирања Такмичара и Организатора

 

1) Пријава Такмичара

Пријављивање на Такмичење могуће је искључиво електронским путем преко Web портала www.inovacija.org.

Прихватањем Услова Такмичар даје своју сагласност са наведеним правилима Такмичења, доступним на веб порталу  Такмичења www.inovacija.org.

Организатор има право промене Правила Такмичења уколико благовремено обавести све Такмичаре пријављене на Такмичење.

Прихватањем правила Такмичења, Такмичар је сагласан да у случају неиспуњавања неких од наведених неопходних критеријума буде дисквалификован, односно прихвата одбацивања неадекватно попуњење пријаве за Такмичење, о чему ће бити обавештен у писаној електронској форми. За садржину пријаве Такмичар је апсолутно одговоран и сагласан да се пријава рецензира у складу са предвиђеном процедуром од стране Организатора.

Такмичар је сагласан са роком за пријаву на Такмичење објављеним на веб порталу Такмичења (www.inovacija.org) и преузима одговорност за благовремено пријављивање.

Такмичар је сагласан да се у случају неблаговремене и/или пријаве попуњене против Правила Такмичења прихвата аутоматске дисквалификације са Такмичења.

2) Права и обавезе Такмичара

Такмичар је сагласан са правима и обавезама назначеним у Правилима Такмичења.

3) Процедура рецензирања и наградни фонд

Процедура рецензирања представља искључиво право интелектуалне својине Организатора и Такмичар се слаже са тајношћу процедуре, уз обавезу Организатора да по предвиђеном календару наведеном на веб порталу Такмичења (www.inovacija.org) објављује све резултате Такмичења.

Такмичар је сагласан са објављеним резултатима и обавезује се да резултате прихвати у целости.

Такмичар је сагласан са наведеним наградним фондом, начином исплате награда, датумом и начином спровођења полуфинала и финала, предвиђеним од стране Организатора, а благовремено објављеним на веб порталу Такмичења (www.inovacija.org).

4) Поверљивост и тајност добијених података и информација

Организатор се обавезује да ће чувати поверљивост добијених података и информација од свих страна укључених у Такмичење посредено или непосредно.

Организатор се обавезује да неће добијене информације користити у сврху личног богаћења или прослеђивања ради богаћења трећих лица.

Такмичари и Рецензенти су непосредно укључени у Такмичење у посредовању Организатора на начин предвиђен организационом процедуром. Трећим лицима сматрају се сви остали осим Организатора, Такмичара и Рецензената, а који су посредно укључени у Такмичење.

Такмичар се обавезује на истинитост поднесених података и датих информација. Уколико се у току самог Такмичења, открије неистинитост поднесених података било које врсте Такмичар прихвата дисквалификацију без могућности улагања тужбе према Организатору.

5) Поверљивост и тајност идентитета лица укључених непосредно или посредно у Такмичење

Такмичар је сагласан са предвиђеном процедуром којом се предвиђа подношење пријаве у електронском формату.

Такмичар је сагласан да се поднесени писмени поднесци у електронској форми предају на стручно рецензирање у складу са предвиђеним Правилима Такмичења и даје своју сагласност о одлуци стручних рецензентата по питању пласмана Такмичара.

Процедура рецензирања предвиђа тајност и поверљивост свих примљених података са обе стране (Такмичара према Организатору, као и Рецензената према Организатору). Организатор се обавезује да неће посредовати између наведене две стране, као и да ће чувати поверљивост идентитета две стране. Уколико се изрази жеља за откривањем идентитета друге стране, било Такмичара или Рецензента, Организатор се обавезује на чување тајности идентитета.

Организатор се обавезује да неће откривати идентитет Такмичара међусобно. Уколико се изрази жеља Такмичара да ступи у контакт са неким другим Такмичаром, Организатор ће посредовати искључиво на начин да контакт иницијатора сарадње проследи Такмичару за чијим се контактом трага и на тај начин препушта Такмичару да сам одлучи да ли ће или не ступити у контакт са иницијатором.

Организатор ће на исти начин поступити уколико неко треће лице затражи контакт са Такмичарима који су промовисани на било који начин, тј. уступиће контакт иницијатора Такмичару на разматрање.

Организатор се ослобађа свих обавеза проистеклих из међусобних договора, преговора или уговора такмичара међусобно или такмичара и трећих лица, који могу проистећи на основу иницијалне размене контакта учињене од стране Организатора. Будући да је циљ Такмичења промовисање предузетничке климе Организатор ће се трудити да поступа фер и у складу са наведеним циљем, али се неће упуштати у посредничке послове између било којих наведених страна и тиме се не може сматрати одговорним за било какве последице до којих може доћи између наведених страна, било позитивних било негативних.

6) Едукативна помоћ

Организатор се обавезује да омогући едукативну помоћ свим Такмичарима који су испунили услов за добијање едукативне помоћи одређеним у Правилима Такмичења доступним на веб порталу Такмичења (www.inovacija.org).

Едукативна помоћ намењена је свим Такмичарима и Организатор је одговоран искључиво за:

  1. Садржину едукације (усмену и писмену)
  2. Време и место одржавања
  3. Прослеђивање обавештења о организовању едукативне помоћи
  4. Одабиру Тренера, односно спроводиоца едукације.

Такмичар се не сме позивати на недостатак информација и директан утицај на пласман других уколико није искористио своје право на едукацију, а субјективним утиском арбитрира о наведеном.

Организатор се обавезује да ће благовремено обавестити Такмичаре о свим врстама едукативне помоћи и то у електронској форми. Такмичар који не искористи своје право едукативне помоћи неће се оправдавати неблаговременом информацијом, уколико је сопственом кривицом до информације стигао неблаговремено.

Такмичар је сагласан да информацију о активности прима путем електронске поште и датум и време слања поште сматра се и датумом и временом пријема информације о свим активностима. Такмичар преузима сву одговорност након послате иноформације.

Такмичар је сагласан са темама стручних тренинга, бројем стручних тренинга, као и са одабраним тренерима.

Организатор је одговоран за садржај стручних тренинга, садржај консалтинга, број стручних тренинга, као и за одабир стручних тренера. Организатор се обавезује да сваког тренера обавеже посебним Уговором на чување података и информација до којих дође у вербалној, невербалној, усменој и писаној комуникацији са Такмичарем.

Организатор није одговоран за склопљене уговоре између Тренера и Такмичара,  уколико су склопљени без писмене сагласности Организатора.

Организатор није одговоран за усмене или писмене договоре или уговоре склопљене између страна које су се спојиле случајним присуством на дешавањима организованим од стране Организатора.

Организатор се обавезује да приликом спровођења организоване едукације проследи свим присутним Такмичарима едукативни материјал.

Одсуство Такмичара са едукативних тренинга сматраће се самовољним одустајањам од расположивог права Такмичара које повлачи изостанак свих припадајућих активности и користи у вези са едукативним тренинзима (материјал и стручне консултације са Тренером).

Добијени едукативни материјал Такмичар не може користити у друге сврхе осим личне едукације. Садржина едукативног материјала, као и дизајн материјала су интелектуална својина Организатора.

Свако прослеђивање материјала другим лицима, као и умножавање од стране Такмичара је кажњиво. 

7) Начин комуницирања Такмичара и Организатора

Прихватањем ових услова Такмичар је сагласан да се за искључиви вид комуницирања са Организатором користи писаним видом у електронској форми. У случају коришћења других видова комуникације, пре свега усмених, Организатор није одговоран за резултате и неће преузети одговорност.

Такмичар се обавезује да користи следеће видове комуницирања са Организатором:

1)     Интернет портал (www.inovacija.org) за опште информисање (првенствено рубрика Вести)

Организатор се обавезује да благовремено учини доступним релевантне информације за Такмичаре.

Такмичар се обавезује да редовно прати садржаје интернет портала и не може улагати примедбе, жалбе или друге видове негативне комуникације против Организатора уколико је садржај био постављен благовремено, а Такмичар није пратио информације и услед тога претрпео штету.

2)     Електронска пошта (office@inovacija.org)

Искључива намена електронске поште је за прослеђивање свих информација од изузетне важности за Такмичара. Због наведеног Такмичар се обавезује да приликом пријаве остави тачну адресу електронске поште, јер ће иста бити коришћена у свим комуникацијама до окончањаТакмичења.

Организатор не преузима одговорност у случају непримљене поште, уколико је послата благовремено на адресу која је остављена у пријави. Организатор не преузима одговорност у случају да Такмичар нема персонални рачунар, интернет конекцију или у случају да постоји било која препрека Такмичара да дође до информација послатих од стране Организатора.

Прихватањем ових Услова Такмичар је сагласан да примарни вид буде комуникација у писаној електронској форми преко адресе електронске поште наведене у пријави и адресе електронске поште Организатора (office@inovacija.org).

Организатор је одговоран искључиво за садржај послатих електронских писама и време слања. Након преноса писама у део послатих порука (Sent Items) Организатор се ослобађа свих обавеза и сматра се да је извршио своју обавезу прослеђивања информација у целости.

Такмичар се обавезује да питања поставља искључиво на тему организације Такмичења и обавезује се да неће користити дату могућност анонимног излагања у сврхе: клевете, хуле или вређања било којих лица (Организатора, Такмичара, Рецензената или трећих лица). Такмичар се обавезује да расположиво право неће користити у сврху сопствене промоције.

Такмичар има право коришћења електронске поште за постављање питања у циљу разјашњавања нејасноћа везаних искључиво за само Такмичење и том приликом може користити долазну адресу Такмичења (office@inovacija.org).

Организатор се обавезује да одговори на примљену пошту у року од 72 часа од пријема поште.

3)     Консултације

Такмичар може искористити омогућено право консултовања са стручњаком одабраним од стране Орагнизатора расположивог на едукативним тренинзима (Тренером). Тренер није у обавези да са сваким Такмичаром понаособ одржи консултовање и остављено му је право процене дужине трајања стручних консултација.

Тренер може оставити личну контакт адресу електронске поште како би Такмичар могао да га контактира и тим путем.

Уколико Такмичар не иницира стручне консултације сматраће се да не постоји жеља и воља Такмичара и Тренер није у обавези да одржи стручне консултације.

Организатор преузима одговорност само за одабир стручног Тренера.

Организатор не преузима одговорност за резултат стручних консултација, нити за било шта настало без одобрења Оранизатора или настало усменим путем.

 

Актуелно