Loading...

Водич за пријављивање средњошколских и студентских тимова

ТИМОВИ

Право учешћа у овогодишњем Такмичењу имају искључиво тимови састављени од најмање 3 (три) члана. Чланови тима именују свог представника, која је истовремено овлашћен за комуникацију са Организационим тимом Такмичења.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА предвиђена је за:
• СРЕДЊОШКОЛСКЕ ТИМОВЕ
o свих струка, а који су дошли од иновативне идеје.
o чланови могу да буду три средњошколца (из исте или различите средње школе) и минимум један одрасли члан (члан породице, професори из средње школе и сл.)
• СТУДЕНТСКЕ ТИМОВЕ
o свих струка а који су дошли од иновативне идеје.
o чланови могу да буду три студента (са истог или различитог факултета) и минимум један одрасли члан (из породице, професор са факултета и сл.)
Лични подаци такмичара неопходни су ради провере веродостојности унетих података. Сваки члан тима дужан је да наведе број личне карте. Један такмичар (члан тима) може да учествује само у једном тиму.
Тим има могућност да повећава број чланова тако што ће на самом почетку пријавити и резервне чланове. Све накандне промене у тиму биће посебно разматране и уколико Организациони тим процени да постоји оправданост, то ће и бити омогућено тиму. Два тима се могу интегрисати, након чега је апликација заједничка. У случају спајања тимова неопходно је доставити и потписан уговор о интелектуалној својини и уговор о сагласности свих чланова оба тима о њиховом спајању. Организатор неће арбитрирати у случају евентуалног спора између чланова тимова који су самоиницијативно довели до спајања по било ком основу. Организатор неће арбитрирати ни у случајевима распада тимова, већ ће такав тим бити елиминисан с такмичења.

ПРИЈАВЕ

Иновација мора да буде заснована на истраживању и развоју и да та оригиналност буде тржишно применљива.
Пријављени тимови могу поднети максимално 2 (две) пријаве за учешће на Такмичењу. Уколико обе пријаве прођу први круг рецензије, тим је у обавези да одабере једну иновацију и са њом настави даљи ток Такмичења.

Пријава подразумева онлајн попуњавање електронског формулара:

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

• Подношење пријаве је до 15. марта 2021. године до 20 часова (по средњеевропском времену)

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Тимови који поднесу пријаву за учешће на Такмичењу, аутоматски потврђују своју сагласност са Правилима Такмичења (у даљем тексту: Правила).
Пријављивање за учешће на Такмичењу, ове године, подразумева попуњавање једног електронског обрасца, који садржи:

1. Навођење података о тиму (назив, град, држава).

Назив тима мора бити једна реч и та реч не може садржати лично име и/или презиме, назив предузећа или институције, не може почињати бројним ознакама и не може бити дужа од 16 карактера. Наша сугестија би била да назив тима буде звучан, повезан са иновацијом и сл. како бисте кроз назив тима стварали препознатљивост.
Регистрацију учесника подразумева уписивање података за воћу тима, као и за преостале чланове тима. Препорука је да се као контакт имејл адреса вође тима наведе она имејл адреса која се контролише барем једном дневно, јер Организациони тим не сноси одговорност за неажурност такмичара приликом праћења пристиглих обавештења (информација) од стране Организационог тима. Такође, за тимове који прођу у другу фазу такмичења, на имејл вође тима биће послат линк за активирање налога на вебсајту www.inovacija.org. За све чланове тима уносе се: име и презиме, емаил, контакт телефон, адресу и број личне карте.
Организациони тим има право да обави провере пријављених чланова тима путем телефона.
Тимовима се сугерише, такође, да на самом почетку пријаве и резервне чланове тима. Све накднадне промене унутар тима биће посебно разматрани и уколико Организациони тим процени да постоји оправданост, захтев ће бити одобрен.

2. Пријава иновације

Такође, у опису иновације НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО спомињати лична имена, називe институција, адресе вебсајта и имејл адресе и сл.

II ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА

НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ

Комуникација се одвија коришћењем и-мејла, веб портала Такмичења, фејсбук странице и телефоном:
• Контакт е-mail адреса Такмичења је office@inovacija.org, а контакт особa је Владимир Никић
• Веб портал: www.inovacija.org
• Фејсбук страна: www.facebook.com/NajboljaTehnoloskaInovacija
• Контакт телефон: 063 11 33 012 (Владимир Никић)

Непотпуне или неблаговремене Пријаве, као и пријаве које су послате поштом или на било који други начин, а који није предвиђен Правилима, неће бити узете у разматрање од стране Организатора. Организатор је дужан да обавести тимове да ли су поднете пријаве потпуне.

Након успешно обављене пријаве сваки такмичарски тим добија обавештење (потврду) о успешној регистрацији на и-мејл који је тим пријавио при регистрацији учесника. У случају непримања и-мејла у разумном року, тим треба да контактира Организациони тим Такмичења на office@inovacija.org.

Сваки такмичарски тим у обе категорије ће након објаве резултата на интернет сајту Такмичења www.inovacija.org бити обавештен о коментарима стручних рецензената и-мејлом, на адресу пријављену у поступку регистрације учесника (први корак у пријављивању учешћа на Такмичењу). На овај начин сваки такмичарски тим добија значајан увид у могућности усавршавања сопствених идеја и бржи или лакши пут до њихове реализације.

Сваки такмичарски тим има право на консултације омогућене путем веб портала www.inovacija.org и коришћењем контакт и-мејл адресе office@inovacija.org током трајања Такмичења. Организатор има право да након завршеног тренинга достави и неке друге адресе за консултације.

РЕЗУЛТАТИ за све круговe Такмичења биће објављени на интернет сајту www.inovacija.org и тимови ће добити обавештење и-мејлом.

Сва ОБАВЕШТЕЊА О ОБАВЕЗНИМ АКТИВНОСТИМА такмичарских тимова биће прослеђена и-мејлом, на адресу пријављену у поступку регистрације учесника. Такмичарски тимови могу се информисати о корацима који их чекају током Такмичења и путем Календара активности који је, такође, на интернет сајту www.inovacija.org. Препоручује се редовно праћење интернет сајта, најмање два пута недељно.

ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТИМОВА

Очување поверљивости прикупљених информација током Такмичења је од превасходне важности за Организатора.

Организатор је предузео све неопходне мере заштите права интелектуалне својине учесника и свих који буду имали увида у садржај пријаве (први круг Такмичења) и касније техничке рецензије (други круг Такмичења само за студентске тимове) и маркетинг/пословних модела (трећи круг Такмичења) у виду обавезе потписивања одговарајућих уговора о чувању и поверљивости информација. Организатор је у обавези чувања свих потписаних уговора.

Организатор не сноси одговорност уколико неки од такмичара повреди права интелектуалне својине правних и физичких лица која нису учесници овог Такмичења. Уколико до тога дође, све заинтересоване стране упутићемо на званичне судске инстанце, уз пружање увида Такмичарима у све материјале које добијемо од трећих лица у којима се оспорава њихова иновација.

НАГРАДЕ

Почетни наградни фонд износи 1.000.000,00 динара и дели се на основни и специјални наградни фонд.
Основни наградни фонд се дели од 1. до 6. места за средњошколце, и од 1. до 3. места за студентске тимове.
Специјалне награде се деле по једном од могућих додатних критеријума из буџетских средстава (средња школа са највећим бројем пријава и сл.)

ОЦЕЊИВАЊЕ

СРЕДЊОШКОЛСКИ ТИМОВИ: Први и други круг рецензија су анонимни, док се последњи круг одвија уживо пред стручним комисијама. За два од три круга рецензија постоји формулар за оцењивање:
• 1. круг: Формулар за оцену Пријаве (форумулар 1.)
• 2. круг: Маркетинг модели се пореде, те тако не постоји формулар
• 3. круг: Формулар за оцену финалиста на Финалу (формулар 2.)

У првом кругу, рецензенти оцењују само писану Пријаву. Рецензенти одговарају на питања попуњавањем рецензентског формулара изложеног на порталу Такмичења. На основу оцена које они уносе, одређују се просечне оцене које представљају основу за одређивање пласмана појединих тимова. Број тимова који пролазе у други круг одређен је исправношћу попуњене Пријаве.

У другом кругу, рецензенти пореде по три Маркетинг модела и рангирају их по више критеријума од најбољег ка најмање добром. Тројке маркетинг модела које се пореде, одређују се на основу  пласмана из првог круга и раније добијених оцена рецензената.

У трећем (последњем) кругу, стручни жири бира најбоље иновативне идеје на основу презентације и разговора.

СТУДЕНТСКИ ТИМОВИ: Први и трећи круг рецензија су анонимни, док се преостали кругви одвијају уживо пред стручним комисијама. Три од четири круга рецензије има формулар за оцењивање :
1. круг: Формулар за оцену Пријаве (формулар 1.)
2. круг: Формулар за Техничку рецензију (формулар 2.)
3. круг: Пословни модели се пореде, те тако не постоји формулар
4. круг: Формулар за оцену финалиста на Финалу (формулар 3.)

У првом кругу, рецензенти оцењују само писану Пријаву. Рецензенти одговарају на питања попуњавањем рецензентског формулара изложеног на порталу Такмичења. На основу оцена које они уносе, одређују се просечне оцене које представљају основу за одређивање пласмана појединих тимова. Број тимова који пролазе у други круг одређен је исправношћу попуњене Пријаве.

У другом кругу, технички експери оцењују тимове на основу детаљног интервјуа са такмичарским тимом и провере изводљивости иновативне идеје. Техничка рецензија се заснива на увиду у иновативну идеју, унаред дефинисаном формулару техничних каратеристика производа и документима које доказују изнете карактеристике/функционалности производа, као и одређеним мерењима које ће техничи рецензенти спроводити на лицу места.

У трећем кругу, рецензенти пореде по три Пословна модела и одлучују који је од њих најмање добар. Који пословни модели се међусобно пореде одређује се према пласману у првом кругу и раније добијеним одлукама рецензената. Најмање добар пословни модел пада на ранг листи, а преостали се пењу. Тако се постепено формира ранг листа.

У четвртом (последњем) кругу, стручни жири бира најбоље иновативне идеје на основу презентације и разговора.

Сваки формулар је унапред дат тимовима на увид како би знали шта је предмет оцењивања.

ТОК ТАКМИЧЕЊА

Такмичење се одвија у више кругова.

У ПРВОМ КРУГУ ТАКМИЧЕЊА захтева се подношење сажете Пријаве. Право даљег учешћа имају сви учесници који су се пријавили до наведеног рока. Први круг је елиминациони, где се након утврђивања правилно попуњене пријаве тимови пласирају у други круг.
Сваки такмичарски тим који оствари минимум захтева и пласира се у ДРУГИ КРУГ ТАКМИЧЕЊА, добија право на бесплатну едукацију у виду тренинга који ће се организовати на територији Републике Србије.
У другом кругу, СРЕДЊОШКОЛСКИ ТИМОВИ предају маркетинг модел. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду неколико стручних тренинга и консалтинга.

СТУДЕНТСКИ ТИМОВИ пролазе кроз техничку рецензију. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду стручног тренинга и консалтинга. У трећем кругу, предају пословни модел. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду неколико стручних тренинга и консалтинга.
Првих 6 средњошколских и првих 6 студентских тимова јавно ће презентовати своје иновативне идеје. Распореди одржавања финала за средњошколце и финале за студенте објављени су у календару Такмичења на сајту www.inovacija.org.

ПРАВА ТАКМИЧАРА

Тимови из ове категорије остварују права ТОКОМ трајања Такмичења на:
• редовно обавештавaње о терминима, догађајима, документима од стране Организационог тима
• професионалану комуникацију од стране Организационог тима
• бесплатну едукацију путем тренинга
• бесплатни консалтинг током Такмичења
• исплату награда (уколико тим испуни услове)
• бесплатну промоцију тима/иновативног пословања
Тимови остварују права НАКОН трајања Такмичења на:
• бесплатне информације о инвеститорима, купцима, позивима, пројектима и сл.
• бесплатну промоција тима/иновативног пословања
• стручну помоћ након Такмичења

ОБАВЕЗЕ ТАКМИЧАРСКИХ ТИМОВА

Организатор није у могућности да надокнади трошкове доласка и повратка такмичара с тренинга као ни њихове дневнице.
ОБАВЕЗА ТИМОВА је поштовање рокова и задатих активности током трајања Такмичења.

Документи за СРЕДЊОШКОЛСКЕ ТИМОВЕ
1. круг: Регистрација тимова (лични подаци, контакти), Пријава иновације
2. круг: Маркетинг модел
3. круг: Презентација (power point)

Документи ЗА СТУДЕНТСКЕ ТИМОВЕ
1. круг: Регистрација тимова (лични подаци, контакти), Пријава иновације
2. круг: Техничка спецификација
3. круг: Пословни модел
4. круг: Презентација (power point)
• Редовно праћење мејлова и веб сајта Такмичења
• Обавезно присуство, односно минимум једног свог члана, на минимум 3 тренинга. Непоштовање овог правила утицаће на пласман тима тако што ће тиму бити умањен ранг за три места за сваки пропуштен тренинг од ова три (максимално 9 места).
• ОБАВЕЗА ФИНАЛИСТА да током и након Такмичења тимови учествују у промоцији.
На шта треба да обратите пажњу у појединим фазама Такмичења, тј. шта се оцењује у којој фази:
• приликом рецензије Пријаве: опис иновативне идеје
• приликом техничке рецензије (само за СТУДЕНТСКЕ ТИМОВЕ): доказивост техничих аспеката назначених у техничкој спецификацији
• приликом рецензије Маркетинг модела: стање технике у земљи и свету и тржишни аспект
• приликом рецензије Пословног модела: изводљивост пословања на бази иновативне идеје
• у Финалу: свеукупни утисак, одговори и златни минут.

Детаљан временски оквир свих активности биће описан у Календару активности за категорију Иновативне идеје средњошколских и студентских тимова накнадно.

Актуелно