Loading...

Водич за пријављивање реализоване иновације

Право учешћа на НТИ имају искључиво тимови састављени од најмање 3 (три) члана, који могу бити физичка или правна лица. Чланови тима именују представника, који је овлашћен за комуникацију са Организационим тимом НТИ током такмичарског циклуса.

Категорија РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ предвиђена је за тимове који испуњавају минимум један од наведених критеријума:
– имају готов прототип спреман за тржиште;
– остварили су минимум једну продају свог производа/ услуге/ процеса/ технологије и сл.;
– имају изграђено постројење за производњу;
– имају или су имали одобрен иновациони пројекат код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
– имају намеру да са својом иновацијом изађу на тржиште у скоријој будућности.

Иновација мора бити заснована на истраживању и развоју и та оригиналност мора бити тржишно применљива. Од такмичара се очекује да њихова иновација буде потпуно нов или значајно измењен постојећи производ/услуга/процес/софтвер.

Лични подаци такмичара неопходни су ради провере веродостојности унетих података. Сваки члан тима дужан је да наведе број личне карте. Један такмичар (члан тима) може бити члан само једног тима.
Финалисти из ранијих година могу бити чланови овогодишњег такмичарског тима, али се не могу појављивати у полуфиналима и финалима током 5 година од финала у ком су учествовали. Такмичари који су учествовали у претходним годинама са својим иновацијама и стигли до полуфинала, НЕМАЈУ ПРАВО поновне пријаве истих или веома сличних идеја.

Тим има могућност да повећава број чланова и током Такмичења. Све накнадне промене у тиму биће посебно разматране, и уколико Организациони тим НТИ процени да постоји оправданост, то ће том тиму бити и омогућено.

Организациони тим НТИ неће арбитрирати ни у случајевима расформирања тимa и такав ће бити елиминисан с Такмичења. Организациони тим НТИ неће арбитрирати ни у случајевима кад постоји неспоразум међу члановима тима у вези са било којим питањем, укључујући и начин расподеле освојене награде на овом такмичењу.

У случају да било ко са стране упути притужбу Организационом тиму НТИ или некој од партнерских институција – Организатора НТИ (МНТИ, ПКС, РТС, као и ТМФ и ФТН као институција одакле је Организациони тим НТИ) на било коју иновацију (по питању технике, новости, интелектуалне својине и слично), Организациони тим НТИ ће ту примедбу приложити уз све друге документе сваком следећем рецензенту или члану жирија без додатних коментара и неће се мешати у рецензентски процес. Исту примедбу Организациони тим НТИ ће послати и Такмичарском тиму који може да да одговор на њу, а тај одговор ће бити прослеђен и онима који су дали примедбу и рецензентима/члановима жирија. Уколико се таква преписка даље настави, процедура остаје иста: без икаквих примедби и коментара она ће бити прослеђена рецензентима/члановима жирија.

I ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Тимови пријављују учешће попуњавањем ЕЛЕКТРОНСКОГ ФОРМУЛАРА (формулар је доступан током пријављивања).

Пријављивање за учешће нa Такмичењу подразумева попуњавање електронског обрасца, који садржи:
– Податке о тиму (назив, град, држава). Назив тима мора бити написан ћириличним писмом, не може садржати лично име и/или презиме, назив предузећа или институције и не може бити дужи од 20 карактера. Наша сугестија би била да назив тима буде звучан, повезан са иновацијом и сл. како бисте кроз назив тима стварали препознатљивост. Пре достављања пословног модела, Тим може променити своје почетно име у складу са соптвеним напретком или добијањем нових информација током такмичења. Рок за достављање измењених имена тимова одредиће Организациони тим.
– Податке о члановима тима. Регистрацију учесника подразумева уписивање података за вођу тима, као и за преостале чланове тима. За вођу тима уносе се: име и презиме, имејл, контакт телефон, адреса и број личне карте. За све остале чланове тима уносе се само име, презиме и број личне карте. Организациони тим НТИ има право да телефоном провери пријављене чланове тима.
– Сажети опис инвенције. У њему НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО спомињати лична имена, називe институција, адресе вебсајта и имејл адресе и сл.
– Област иновције
– Линк ка видео прилогу о иновацији, у трајању до 1 минута.

Пријављени тимови могу поднети максимално 2 (две) пријаве за учешће на Такмичењу. Уколико обе пријаве прођу први круг рецензије, тим је у обавези да одабере једну иновацију и са њом настави даљи ток Такмичења.

Непотпуне или неблаговремене Пријаве, као и пријаве које су послате поштом или на било који други начин, а који није предвиђен Правилима, неће бити узете у разматрање од стране Организационог тима НТИ. Органициони тим НТИ дужан је да обавести тимове да ли су поднете пријаве потпуне.

Након успешно обављене пријаве сваки такмичарски тим добија обавештење (потврду) о успешној регистрацији на и-мејл који је тим пријавио при регистрацији учесника. У случају непримања и-мејла у разумном року, тим би требало да контактира Организациони тим НТИ на office@inovacija.org.

II НАГРАДЕ

Почетни наградни фонд износи 5.000.000,00 динара и дели се на основни и специјални наградни фонд.
Основни наградни фонд се дели од 1. до 12. места. Специјалне награде се деле по једном од могућих додатних критеријума из буџетских средстава.

 

III КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се одвија пре свега путем имејла.
Контакт имејл адреса Такмичења је office@inovacija.org, а контакт особa је Владимир Никић.

РЕЗУЛТАТИ за све круговe НТИ биће објављени на интернет сајту www.inovacija.org и тимови ће добити обавештење и-мејлом. Уколико се предати документи оцењују по више критеријума, уз коначну ранг листу биће објављена и ранг листа по сваком од тих критеријума за све такмичарске тимове који не настављају такмичење од тог тренутка. Тренутни међусобни ранг тимова који настављају такмичење неће се објавити, еда таква информација не би утицала на даљи процес рецензирања као и на мотивацију лошије пласираних тимова да наставе такмичење (увек даље пролази онолико тимова колико гарантује да сваки од њих и даље има шансе да се пласира у наредни круг такичења). Након завршетка НТИ, тим ће добити све оцене и пласман по круговима рецензирања.

Такмичарски тимови могу се информисати о корацима који их чекају током Такмичења коришћењем Календара активности који је, такође, на интернет сајту www.inovacija.org. Препоручује се редовно праћење интернет сајта, најмање два пута недељно.

Најбитније активности током НТИ јесу праћење тренинга и предаја тражених докумената, као и консултације током њихове израде. О сваком оваквом кораку обавештење ће слати задужена контакт особа Организационог тима НТИ на званичну имејл адресу тима.

IV ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТИМОВА

Очување поверљивости прикупљених информација током Такмичења је од превасходне важности за Организациони тим НТИ.

Организациони тим НТИ је предузео све неопходне мере заштите права интелектуалне својине учесника и свих који буду имали увида у било какав документ који такмичари предају на увид, консултације или оцену, у виду обавезе потписивања одговарајућих уговора о чувању и поверљивости информација. Организациони тим НТИ је у обавези чувања свих потписаних уговора.

Организациони тим НТИ не сноси одговорност уколико неки од такмичара повреди права интелектуалне својине правних и физичких лица која нису учесници овог Такмичења. Уколико до тога дође, све заинтересоване стране упутићемо на званичне судске инстанце, уз пружање увида Такмичарима у све материјале које добијемо од трећих лица у којима се оспорава њихова иновација.

V ТОК ТАКМИЧЕЊА

Такмичење је организовано у неколико сегмената:
– Припрема
– Техника
– Тржиште
– Промоција
– Полуфинале
– Финале

ПРИПРЕМА је сегмент такмичења намењен стицању знања неопходних за учешће на Такмичењу, као што су основна знања о иновацијама, интелектуалној својини или формирању иновативним тимовима. Тимови ће имати на располагању литературу, као и тренере, са којима ће моћи да се консултује у случају нејасноћа. У овој фази такмичари ће бити информисани о свим активностима и упознати са формуларима које ће попуњавати током такмичења.

ТЕХНИКА је сегмент намењен продубљивању знања о техничким аспектима иновације и укључује техничке рецензије. Као припрема за техничке рецензије, тимови ће израђивати Техничку спецификацију, према задатим параметрима од стране Организационог тима НТИ. Едукација ће бити спроведена кроз организовање различитих тренинга* . Тимови који успешно прођу техничке рецензије биће омогућене консултација са највећим експертима из области којој припада иновација.

* Све обуке ће се организовати преко интернета. Присуство обукама је опционо и такмичари је остављено да процене да ли су им обуке неопходне.

ТРЖИШТЕ је сегмент током ког такмичари имају могућност да стекну знања о пословању заснованом на иновацији, циљним купцима, анализи тржишта, финансијама итд. Циљ је да такмичaри савладају израду пословног модела према стандардима Такмичења, који се рецензира од стране експерата. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду тренинга и консалтинга од стране тренера.

ПРОМОЦИЈА је део такмичења током ког се такмичари фокусирају на што боље представљање својe иновацију, са циљем потпуне комерцијализације и доласка до инвеститора. Током обука такмичари ће научити основе е-пословања и брендирања, начине израде или унапр постојећи вебсајт, произведу квалитетне материјале (текстови, фото, видео), управљање наступом у друштвеним мрежама и тако даље.

ПОЛУФИНАЛЕ је фаза такмичења у ком се дванаест најбоље пласираних такмичара надмеће за пласман у финале. Тимови се представљају кроз презентацију и златни минут, према задатим инструкцијама. Као припрема за полуфинале организују се обуке у вези са јавним наступом и презентационим вештинама. Након полуфинала одређује се шест тимова који се пласирају у финале.

ФИНАЛЕ такмичења се организује у студију РТС-а, за који је обезбеђен директан пренос на неком од канала јавног сервиса. Од тимова се очекује снимање видео прилога (од стране РТС-а), одговарање на питања жирија и излагање зланог минута.

Детаљан распоред активности такмичења биће објављени у календару Такмичења на сајту www.inovacija.org.

VI ОЦЕЊИВАЊЕ 

1.круг – Техничка рецензија – даје одговор на питање да ли постоји физички облик иновације и њена функционалност.
Оцењивање се врши на основу видео прилога, предатог као део пријавног формулара.

2.круг – Оцена пословног модела и промоције – оцењује се пут изласка иновације на тржиште
Формулар ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА се вреднује по сваком од задатих критеријума (техничка вредност, тржиште и тим). Бодови који се додељују за промоцију се добијају анализом вебсајта намењеног иновацији, креираног садржаја (текстуални, видео, фото), промоција на друштвеним мрежама итд. Збрајањем оцена рецензирања пословног модела и оцена промотивних активности се формира ранг листа, стим да оцена пословног модела утиче на финални број поена са  70%, док онлајн промоција утиче максимално са 30%. 18 најбољих тимова наставља такмичење.

3.круг – Техничке рецензије – имају задатак да оцене: реализованост, новину, значај и предност
Такмичари припремају документ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ кроз који описују основне функционалности. Технички рецензенти се упознају са инвенцијом, читањем техничке спецификације и гледањем видео материјала. Уколико је на снимку само фотографија иновативног производа/процеса/услуге/софтвера, технички рецензент ће дисквалификовати тим. Након упознавања са приложеним материјалима, рецензентски тим ће видео линком позвати такмичарски тим, који ће у својој радионици, лабораторији или другом радном простору приказати функционисање производа или прототипа свог производа, услуге, процеса или софтвера на основу инструкција које тог тренутка добије од било ког члана жирија. 12 најбоље пласираних тимова наставља такмичење.

4.круг: Полуфинале – избор најбољих шест тимова
Комисија кроз оцењује свеукупни утисак на основу кога рангира тимове. У једној или више сесија, стручни жирији проверавају иновативно пословање, снагу тима и тржишни потенцијал на основу разговора и претходно прегледане презентације и/или слушања „златног минута“ такмичара. Резултате тих испитавања бележе чланови жирија у унапред задати рецензентски формулар.

5.круг: Финале
У петом кругу, финалу, стручни жири бира најбоље технолошки засновано иновативно пословање на основу видео прилога и одговора на питања. Финале се директно преноси на РТС-у крајем децембра 2021. године. Број чланова жирија је 6, а иновацију излаже трочлани тим. Сваки члан тима одговара на тачно два питања жирија.

VII ПРАВА ТАКМИЧАРА

Тимови из обе категорије остварују права ТОКОМ трајања Такмичења на:
-редовно обавештавaње о терминима, догађајима, документима од стране Организационог тима НТИ
– професионалану комуникацију од стране Организационог тима НТИ
– бесплатну едукацију путем тренинга
– бесплатне консултације током Такмичења
– исплату награда (уколико тим испуни услове)
– бесплатну промоцију тима/иновативног пословања.

Тимови остварују права НАКОН трајања Такмичења на:
– бесплатне информације о потенцијалним партнерима (купцима, дистрибутерима, добављачима, финансијерима и сл), позивима, пројектима и сл.
– бесплатну промоцију тима/иновативног пословања
– стручну помоћ након Такмичења.

VIII ОБАВЕЗЕ ТАКМИЧАРСКИХ ТИМОВА

Организациони тим НТИ није у могућности да надокнади било какве трошкове такмичара.
ОБАВЕЗА ТИМОВА је поштовање рокова и задатих активности током трајања Такмичења:
– Гаранција истинитости личних и пословних података
– Предаја докумената израђени током такмичења:
1. круг – Пријава за учешће на такмичење са линком на видео прилог
2. круг – Пословни модел
3. круг – Техничка спецификација, развијен вебсајт
4. круг – Презентација (power point) за полуфинале
5. круг – Снимање двоминутне репортаже од стране РТС-а

ОБАВЕЗА ПОЛУФИНАЛИСТА И ФИНАЛИСТА је да током и након Такмичења учествују у промоцији НТИ.
ОБАВЕЗА СВИХ ТИМОВА КОЈИ ДОБИЈУ НОВЧАНУ НАГРАДУ јесте да у периоду од 5 година у сваком интервјуу, рекламном материјалу и веб сајту у ком помињу иновацију која је добила награду напомену да су учествовали и добили награду Такмичења за најбољу технолошку иновацију.

Детаљан временски оквир свих активности дат је у Календару активности за категорију Реализоване иновације.

Организациони тим НТИ задржава право да прави ситније измене у календару и начину извођења активности, у складу с развојем ситуације у земљи.

Актуелно