Реализоване иновације и иновативне идеје

I ПРАВИЛА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

ТИМОВИ

Право учешћа на НТИ имају искључиво тимови састављени од најмање 3 (три) члана, који могу бити физичка или правна лица (кроз своје представнике). Чланови тима именују свог представника, који је истовремено овлашћен за комуникацију са Организационим тимом НТИ.

Категорија РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ предвиђена је за такмичарске тимове (физичких лица или представника правних лица) који испуњавају минимум један од наведених критеријума:

 • имају готов прототип спреман за тржиште
 • остварили су минимум једну продају свог производа/ услуге/ процеса/ технологије и сл.;
 • имају изграђено постројење за производњу;
 • имају или су имали одобрен иновациони пројекат код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и имају намеру да са својом иновацијом изађу на тржиште у скоријој будућности.

Лични подаци такмичара неопходни су ради провере веродостојности унетих података. Сваки члан тима дужан је да наведе број личне карте. Један такмичар (члан тима) може да учествује само у једном тиму.

Финалисти из ранијих година могу да буду у тиму ове године али се не могу појављивати у полуфиналима и финалима током 5 година од финала у ком су учествовали. Такмичари који су учествовали у претходним годинама са својим иновацијама и стигли до полуфинала, НЕМАЈУ ПРАВО поновне пријаве истих или веома сличних идеја. Дакле, они имају право пријаве само потпуно нових и недвосмислено различитих иновација. Учесници НТИ који су се такмичили у претходним годинама, али нису стигли до полуфинала могу да се пријаве на овогодишње Такмичење и са реченим иновацијама са којима су већ учествовали на неком од ранијих Такмичења за најбољу технолошку иновацију.

Тим има могућност да повећава број чланова и током самог Такмичења. Све накнадне промене у тиму биће посебно разматране, и уколико Организациони тим НТИ процени да постоји оправданост, то ће том тиму бити и омогућено.

Два тима се могу интегрисати, након чега је апликација заједничка. У случају спајања тимова неопходно је доставити и потписан уговор о интелектуалној својини и уговор о сагласности свих чланова оба тима о њиховом спајању. Организациони тим НТИ неће арбитрирати у случају евентуалног спора између чланова тимова који су самоиницијативно довели до спајања по било ком основу.

Организациони тим НТИ неће арбитрирати ни у случајевима распада тимова, већ ће такав тим бити елиминисан с Такмичења.
Организациони тим НТИ неће арбитрирати ни у случајевима кад постоји неспоразум међу члановима тима о било ком питању, укључујући и начин расподеле освојене награде на овом такмичењу.
У случају да било ко са стране упути притужбу Организационом тиму НТИ или некој од партнерских институција – Организатора НТИ (МПНТР, ПКС, РТС, као и ТМФ и ФТН као институција одакле је

Организациони тим НТИ) на било коју иновацију (по питању технике, новости, интелектуалне својине и слично), Организациони тим НТИ ће ту примедбу приложити уз све друге документе сваком следећем рецензенту или члану жирија без додатних коментара и неће се мешати у сам рецензентски процес. Исту примедбу Организациони тим НТИ ће послати и Такмичарском тиму који може да да одговор на њу, а тај одговор ће се проследити и онима који су дали примедбу и рецензентима/члановима жирија. Уколико се таква преписка даље настави, процедура остаје иста: без икаквих примедби и коментара она ће бити прослеђена рецензентима/члановима жирија.

Друга категорија, ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ, представља припрему за учешће у категорији РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ у следећој години, и намењена је такмичарским тимовима (физичких лица или правним лицима) који испуњавају минимум један од следећих услова:
• имају одобрен патент;
• имају заштићено ауторско дело (за организационе или тржишне идеје);
• имају пријављен патент;
• имају инвентивну идеју са патентним потенцијалом;
• поседују организациону иновацију;
• поседују иновацију из области маркетинга;
• имају или су имали одобрен технолошки пројекат код Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, односно Министарства науке и технолије Републике Српске.

Такмичарски тимови који обезбеде пласман у други круг такмичења стичу право на бесплатну едукацију ради оспособљавања за израду маркетинг плана који ће бити предмет оцене за пласман у финале Такмичења.

ПРИЈАВЕ

Иновација мора да буде заснована на истраживању и развоју и да та оригиналност буде тржишно применљива. Од такмичара се очекује да њихова иновација буде потпуно нов или значајно измењен постојећи производ/услуга/процес/софтвер.

Пријављени тимови могу поднети максимално 2 (две) пријаве за учешће на Такмичењу. Уколико обе пријаве прођу први круг рецензије, тим је у обавези да одабере једну иновацију и са њом настави даљи ток Такмичења.

Тимови пријављују учешће у обе категорије (Реализоване иновације и Иновативне идеје) попуњавањем ЕЛЕКТРОНСКОГ ФОРМУЛАРА. Организациони тим НТИ има право да предложи пријављеним тимовима у једној категорији пребацивање у другу.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање за категорију РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ отворено је до 15. маја 2020. године у 20 часова (по средњоевропском времену).
Пријављивање за категорију ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ отворено је до 15. јуна 2020. године у 20 часова (по средњоевропском времену).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Тимови из обе категорије који поднесу пријаву за учешће на НТИ, аутоматски потврђују своју сагласност са Правилима НТИ (у даљем тексту: Правила).

Пријављивање за учешће на НТИ ове године подразумева попуњавање електронског обрасца, који садржи:

 • Податке о тиму (назив, град, држава). Назив тима мора бити једна реч и та реч не може садржати лично име и/или презиме, назив предузећа или институције, не може почињати бројним ознакама и не може бити дужа од 16 карактера. Наша сугестија би била да назив тима буде звучан, повезан са иновацијом и сл. како бисте кроз назив тима стварали препознатљивост.
 • Податке о члановима тима. Регистрацију учесника подразумева уписивање података за вођу тима, као и за преостале чланове тима. Препорука је да се као контакт имејл адреса вође тима наведе она имејл адреса која се контролише барем једном дневно, јер Организациони тим НТИ не сноси одговорност за неажурност такмичара приликом праћења пристиглих обавештења (информација) од стране Организационог тима НТИ. За вођу тима уносе се: име и презиме, имејл, контакт телефон, адреса и број личне карте. За све остале чланове тима уносе се само име, презиме и број личне карте. Организациони тим НТИ има право да телефоном провери пријављене чланове тима.
 • Сажети опис инвенције. У њему НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО спомињати лична имена, називe институција, адресе вебсајта и имејл адресе и сл.

II НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ

Комуникација се одвија коришћењем и-мејла, веб портала Такмичења, фејсбук странице и телефоном:
Контакт е-mail адреса Такмичења је office@inovacija.org а контакт особa је Владимир Никић.
Веб портал: www.inovacija.org
Фејсбук страна: www.facebook.com/NajboljaTehnoloskaInovacija
Контакт телефон: 063 11 33 012 (Владимир Никић)

КОМУНИКАЦИЈА У ВЕЗИ С ПРИЈАВОМ НА НТИ

Непотпуне или неблаговремене Пријаве, као и пријаве које су послате поштом или на било који други начин, а који није предвиђен Правилима, неће бити узете у разматрање од стране Организационог тима НТИ. Органициони тим НТИ дужан је да обавести тимове да ли су поднете пријаве потпуне.

Након успешно обављене пријаве сваки такмичарски тим добија обавештење (потврду) о успешној регистрацији на и-мејл који је тим пријавио при регистрацији учесника. У случају непримања и-мејла у разумном року, тим треба да контактира Организациони тим НТИ на office@inovacija.org.

КОМУНИКАЦИЈА У ВЕЗИ С ОЦЕЊИВАЊЕМ НА НТИ

РЕЗУЛТАТИ за све круговe НТИ биће објављени на интернет сајту www.inovacija.org и тимови ће добити обавештење имејлом. Уколико се предати документи оцењују по више критеријума, уз коначну ранг листу биће објављена и ранг листа по сваком од тих критеријума за све такмичарске тимове који не настављају такмичење од тог тренутка. Тренутни међусобни ранг тимова који настављају такмичење неће се објавити, еда таква информација не би утицала на даљи процес рецензирања као и на мотивацију лошије пласираних тимова да наставе такмичење (увек даље пролази онолико тимова колико гарантује да сваки од њих и даље има шансе да се пласира у наредни круг такичења). Сваки такмичарски тим у обе категорије ће након објаве резултата бити обавештен о коментарима стручних рецензената имејлом, на адресу пријављену у поступку регистрације учесника. На овај начин сваки такмичарски тим добија значајан увид у могућности усавршавања сопствених идеја и бржи или лакши пут до њихове реализације. Након завршетка НТИ, тим ће добити све оцене и пласман по круговима рецензирања.

КОМУНИКАЦИЈА У ВЕЗИ С ОБАВЕЗНИМ АКТИВНОСТИМА

Такмичарски тимови могу се информисати о корацима који их чекају током Такмичења коришћењем Календара активности који је, такође, на интернет сајту www.inovacija.org. Препоручује се редовно праћење интернет сајта, најмање два пута недељно.

Најбитније активности током НТИ јесу праћење тренинга и предаја тражених докумената од стране тренера, као и консултације током њихове израде. О сваком оваквом кораку обавештење ће слати задужена контакт особа Организационог тима НТИ на званичну имејл адресу тима.

Због непредвидљивости развоја ситуације у држави и свету због тренутне пандемије, све активности у оквиру НТИ подложне су преиспитивању и промени, без промене суштине самог Tакмичења и процеса обуке и рангирања.

III ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТИМОВА

Очување поверљивости прикупљених информација током Такмичења је од превасходне важности за Организациони тим НТИ.
Организациони тим НТИ је предузео све неопходне мере заштите права интелектуалне својине учесника и свих који буду имали увида у било какав документ који такмичари предају на увид, консултације или оцену, у виду обавезе потписивања одговарајућих уговора о чувању и поверљивости информација. Организациони тим НТИ је у обавези чувања свих потписаних уговора.

Организациони тим НТИ не сноси одговорност уколико неки од такмичара повреди права интелектуалне својине правних и физичких лица која нису учесници овог Такмичења. Уколико до тога дође, све заинтересоване стране упутићемо на званичне судске инстанце, уз пружање увида Такмичарима у све материјале које добијемо од трећих лица у којима се оспорава њихова иновација.

V ОЦЕЊИВАЊЕ 

КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ

Иновације оцењује више стотина рецензената из земље и иностранства, ангажованих за потребе процене пријављених иновација са тржишног и уско техничког аспекта.

Други круг рецензија је анониман, док се остали кругови одвијају уживо пред стручним комисијама.

Четири од пет кругова рецензије има формулар за оцењивање :

1.круг – Техничка рецензија

Оцењује се реализованост прототипа.
ФОРМУЛАР: Техничка спецификација – први део: опис делова и функционалност
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА: Евалуациона листа 

2.круг – Пословни модел

Оцењује се пут изласка иновације на тржиште
ФОРМУЛАР: Корак 3. Пословни модел – финални
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА: поређење више пословних модела по сваком од задатих критеријума [техничка вредност (новина, познавање стања технике, значај и опис производа), тржиште (разумевање индустрије, тржишни потенцијал, јасно дефинисани циљни купци и вредност за њих, финансијски аспекти) и тим (визија, покривеност пословних улога)]

3.круг – Рецензија пословне презентације и интелектуалне својине

Оцењује се пословни потенцијал 
ФОРМУЛАР: Пословна спецификација и Резиме
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА: Евалуациона листа
Оцењује се новина и значај
ФОРМУЛАР: Техничка спецификација – други део: новина, значај и предност
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА: Евалуациона листа

4.круг: Полуфинале

Оцењује се свеукупни утисак
ФОРМУЛАР: Резиме и презентација
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА: Евалуациона листа

5.круг: Финале

Оцењује се медијски наступ
ФОРМУЛАР: Резиме
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА: Електронска евалуациона листа

Сваки формулар је унапред дат тимовима. Да би се оспособили да сваки формулар ураде, тимови имају тренинге и консултације.

Свака евалуациона листа ће бити дата тиму на увид како би знали шта је предмет оцењивања.

У првом кругу, технички рецензенти имају за задатак да утврде постојање, односно рад пријављене инвенције. То ће урадити на два начина: 

 1. Технички рецензенти се упознају са инвенцијом, читањем техничке спецификације и гледањем видео материјала. Тимови праве сами видео презентацију своје инвенције према инструкцијама Организационог тима НТИ. Уколико је на снимку само фотографија иновативног производа/процеса/услуге/софтвера, технички рецензент ће дисквалификовати тим. 
 2. Након упознавања са приложеним материјалима, рецензентски тим ће видео линком позвати такмичарски тим, који ће у својој радионици, лабораторији или другом радном простору приказати функционисање прототипа свог производа, услуге, процеса или софтвера на основу инструкција које тог тренутка добије од било ког члана жирија.

У другом кругу рецензенти пореде по два или три Пословна модела и одлучују који је од њих најмање добар по сваком од више критеријума. Који пословни модели се међусобно пореде одређује се према пласману у првом кругу и раније добијеним одлукама рецензената. Најмање добар пословни модел пада на ранг листи, а преостали се пењу. Тако се постепено формира ранг листа. 18 најбољих тимова наставља такмичење.

У трећем кругу, 18 тимова пред два жирија која раде у паралели приказују 1. свој пословни потенцијал (тржишни потенцијал, разумевање конкуренције, циљни купци, производња, квалитет тима, финансијске потребе и пројекције) и 2. техничку новост и значај. Резултати оба жирија сумирају се по унапред дефинисаном формулару.

У четвртом кругу, у две сесије, стручни жирији проверавају иновативно пословање по 6 полуфиналиста на основу презентације, разговора и златног минута сваког тима. Резултате тих испитавања бележе чланови жирија у унапред задати рецензентски формулар. У једном полуфиналу биће тимови пласирани на 1, 3, 5, 8, 10 и 12 место на основу претходног пласмана, а у другом преосталих 6 тимова (2, 4, 6, 7, 9, 11). Три најбоље пласирана тима из сваког полуфинала пролазе у финале. Укупан ранг тимова који нису прошли у финале одређује се тако што је 7. тим онај четвртопласирани тим из два полуфинала који је након трећег круга рецензирања имао бољи пласман и тако редом. 

У петом кругу, финалу, стручни жири бира најбоље технолошки засновано иновативно пословање на основу видео прилога и одговора на питања. Финале се директно преноси на РТС-у 21.12.2020. Број чланова жирија је 6, а иновацију излаже трочлани тим. Сваки члан одговара на тачно два питања.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ

Иновативну идеју оцењује више стотина рецензената из земље и иностранства, ангажованих за потребе процене пријављених иновативних идеја са тржишног и уско техничког аспекта.

Прва два круга рецензирања су анонимни, а последњи се одвија уживо пред стручном комисијом.

1.круг – Опис иновативне идеје

 • Оцењује се новина, познавање стања технике и сама иновативна идеја
 • ФОРМУЛАР: Корак 1. Опис иновативне идеје
 • НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА: Евалуациона листа 

2.круг – Маркетинг модел

 • Оцењује се познавање стања на тржишту
 • ФОРМУЛАР: Корак 2. Маркетинг модел
 • НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА: Евалуациона листа

3.круг: Финале

 • Оцењује се свеукупни утисак
 • ФОРМУЛАР: Резиме и презентација
 • НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА: Евалуациона листа

Сваки формулар је унапред дат тимовима. Да би се оспособили да сваки формулар ураде, тимови имају тренинге и консултације.

Свака евалуациона листа ће бити дата тиму на увид како би знали шта је предмет оцењивања.

VI ТОК ТАКМИЧЕЊА

КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ

Такмичење се одвија у више кругова.

У ПРВОМ кругу Такмичења захтева се видео материјал о инвенцији (техничком решењу) и техничка спецификација. Тимовима је обезбеђена бесплатна помоћ у виду тренинга (“Разумевање иновације: иноватор насупрот купац”, “Инвенција: припрема за техничку рецензију”, и “Дефинисање јединице производа и цене: практичан рад“) и јасних инструкција у изради ових материјала, који ће се до даљег организовати преко интернета (у складу са развојем ситуације око пандемије ковид-19). Начин оцењивања у овом кругу већ је описан, а то подразумева да ће такмичарски тим у термину који му буде назначен бити присутан у свом пословном простору са прототипом иновације спремним да се покаже у функцији.

У ДРУГОМ кругу Такмичења захтева се израда пословног модела према стандардима Такмичења. Пословни модели се достављају, према наведеном упутству, до предвиђеног рока (три рока). Тимовима је обезбеђена помоћ у виду тренинга („Пословни модел иновативног пословања: хипотезе“, „Како имати успешан иновативни тим“, “Тестирање пословног модела из угла купца“, „Pitch – тестирање резимеа“ и „Тестирање пословног модела из угла финансија“) и јасних инструкција у изради ових материјала.

У ТРЕЋЕМ кругу Такмичења захтева се израда пословне спецификације и техничке спецификације, према задатим параметрима од стране Организационог тима НТИ. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду тренинга („Креативно решавање проблема“, “Иновирање пословног модела”, и “„Практичан рад на управљању знањем“) и јасних инструкција у изради ових материјала.

У ЧЕТВРТОМ кругу Такмичења од тимова се очекује израда презентације и златног минута према задатим парамерима од стране Организационог тима НТИ. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду тренинга („Златни минут, или како привући пажњу“ и „Основе презентовања“) и јасних инструкција у изради ових материјала.

У ПЕТОМ кругу Такмичења од тимова се очекује снимање видео прилога (од стране РТС-а), одговарање на питања жирија и излагање зланог минута. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду тренинга (“Медијски наступ: припрема за финале”) и јасних инструкција у изради ових материјала.

Распореди одржавања техничких рецензија, пословне и техничке рецензије, полуфинала и финала објављени су у календару Такмичења на сајту www.inovacija.org.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ

Такмичење се одвија у више кругова.

У ПРВОМ кругу Такмичења захтева се израда документа опис иновативне идеје. Тимовима је обезбеђена бесплатна помоћ у виду тренинга (“Разумевање иновације: иноватор насупрот купац“) и јасних инструкција у изради овог материјала, који ће се до даљег организовати преко интернета (у складу са развојем ситуације око пандемије ковид-19). 

У ДРУГОМ кругу Такмичења захтева се израда маркетинг модела према стандардима Такмичења. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду тренинга („Маркетинг модел – тржишне претпоставке за вашу иновативну идеју“) и јасних инструкција у изради овог материјала.

У ТРЕЋЕМ кругу Такмичења захтева се израда Резимеа, презентације и златног минута, према задатим параметрима од стране Организационог тима НТИ. Тимовима је обезбеђена помоћ у виду тренинга (“Презентовање своје иновативне идеје“ ) и јасних инструкција у изради ових материјала.

Распоред одржавања финала објављен је у календару Такмичења на сајту www.inovacija.org.

VII ПРАВА ТАКМИЧАРА

Тимови из обе категорије остварују права ТОКОМ трајања Такмичења на:

 • редовно обавештавaње о терминима, догађајима, документима од стране Организационог тима НТИ
 • професионалану комуникацију од стране Организационог тима НТИ
 • бесплатну едукацију путем тренинга
 • бесплатне консултације током Такмичења
 • исплату награда (уколико тим испуни услове)
 • бесплатну промоцију тима/иновативног пословања.

Тимови остварују права НАКОН трајања Такмичења на:

 • бесплатне информације о потенцијалним партнерима (купцима, дистрибутерима, добављачима, финансијерима и сл), позивима, пројектима и сл.
 • бесплатну промоцију тима/иновативног пословања
 • стручну помоћ након Такмичења.

VIII ОБАВЕЗЕ ТАКМИЧАРСКИХ ТИМОВА

Организациони тим НТИ није у могућности да надокнади било какве трошкове такмичара.

КАТЕГОРИЈА РЕАЛИЗОВАНЕ ИНОВАЦИЈЕ

ОБАВЕЗА ТИМОВА је поштовање рокова и задатих активности током трајања Такмичења: 

 • Гаранција истинитости личних и пословних података
 • Предаја докумената израђени током такмичења:

1. круг: Видео материјал, Техничка спецификација – први део: функционалност

2. круг: Пословни модел (сва три корака: “Корак 1. Пословни модел – претпоставке вашег пословања на бази иновације”, “Корак 2. Пословни модел – провера претпоставки на тржишту”, “Корак 3. Пословни модел – финални”)

3. круг: Пословна спецификација, Техничка спецификација – други део: новост и значај

4. круг: Презентација (power point) за полуфинале

5. круг: Снимање двоминутне репортаже од стране РТС-а

Редовно праћење мејлова и веб сајта Такмичења

 • Обавезно присуство, минимум једног члана, на барем 3 тренинга. Непоштовање овог правила утицаће на пласман тима тако што ће тиму бити умањен ранг за три места за сваки пропуштен тренинг од ова три (максимално 9 места).
 • ОБАВЕЗА ПОЛУФИНАЛИСТА И ФИНАЛИСТА је да током и након Такмичења учествују у промоцији НТИ. 
 • ОБАВЕЗА СВИХ ТИМОВА КОЈИ ДОБИЈУ НОВЧАНУ НАГРАДУ јесте да у периоду од 5 година у сваком интервјуу, рекламном материјалу и веб сајту у ком помињу иновацију која је добила награду напомену да су учествовали и добили награду Такмичења за најбољу технолошку иновацију.

Детаљан временски оквир свих активности дат је у Календару активности за категорију Реализоване иновације.

Организациони тим НТИ задржава право да прави ситније измене у календару и начину извођења активности, у складу с развојем ситуације у земљи.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ

ОБАВЕЗА ТИМОВА је поштовање рокова и задатих активности током трајања Такмичења: 

 • Гаранција истинитости личних и пословних података
 • Предаја докумената израђени током такмичења:

1. круг: Корак 1. Опис инвенције

2. круг: Маркетинг модел –  тржишне претпоставке за вашу иновативну идеју 

3. круг: Презентација (power point) за финале

 • Редовно праћење мејлова и веб сајта Такмичења
 • ОБАВЕЗА ФИНАЛИСТА је да током и након Такмичења учествују у промоцији НТИ. 
 • ОБАВЕЗА СВИХ ТИМОВА КОЈИ ДОБИЈУ НОВЧАНУ НАГРАДУ јесте да у периоду од 5 година у сваком интервјуу, рекламном материјалу и веб сајту у ком помињу иновацију која је добила награду напомену да су учествовали и добили награду Такмичења за најбољу технолошку иновацију.

Детаљан временски оквир свих активности дат је у Календару активности за категорију Иновативне идеје.

Организациони тим НТИ задржава право да прави ситније измене у календару и начину извођења активности, у складу с развојем ситуације у земљи.